Menu

Công ty IMC học tập, quán triệt nghị quyết lần thứ XI Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XI của Đảng bộ công ty IMC

Sáng ngày 25/07, tại Cung Trí Thức thành phố Hà Nội, Đảng ủy công ty IMC tổ chức “Học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ XI Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XI”. Ngoài đảng viên của đảng bộ, thành phần còn được mở rộng tới các cán bộ chủ chốt của đơn vị.

IMC - Đảng bộ IMC  học tập nghị quyết của Đảng
Đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng, Bí thư Đảng bộ thay mặt cấp ủy  trình bày một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 11, trong đó tập trung vào các vấn đề: Phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Số lượng và phân bổ đại biểu Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Mô hình tổ chức chính quyền địa phương; Chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và một số vấn đề quan trọng khác. Đây là những nội dung lớn, vừa bảo đảm đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài cần được nghiên cứu quán triệt sâu sắc và toàn diện, tạo sự nhất trí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đề cập đến Nghị quyết số 37 về công tác lý luận của Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng nhấn mạnh: Công tác lý luận là công tác hết sức quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực tổng kết thực tiễn và tổ chức thực hiện của cán bộ, đảng viên; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc đến thành công…

IMG_8028 (Copy)
Học tập, quán triệt các văn kiện lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhằm giúp cán bộ, Đảng viên nắm được các nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (Khóa XI), tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí, hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Trên cơ sở học tập thảo luận, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, toàn Đảng bộ Trung tâm Thông tin Thư viện sẽ tập trung vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ một cách thiết thực và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

IMC - chi bộ IMC học tập nghị quyết lần thứ XI

IMG_8019 (Copy)