Menu

IMC – Đánh giá nội bộ – Khóa học hay cho cấp quản lý

Để hỗ trợ đội ngũ quản lý – Những đánh giá viên nội bộ của IMC nắm vững các nguyên tắc đánh giá, tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ và kiến nghị các cải tiến có giá trị cho phòng/ban/đươn vị hoặc Khối của mình, Thứ 7 ngày 28 tháng 9 năm 2019, Bộ phận Nhân sự đã tổ chức khóa học “Đánh giá nội bộ” dành cho tất cả các thành viên cấp quản lý tại trụ sở chính của IMC.

IMG_5828 (Copy)

Khóa học mở đầu bằng “Khái niệm đánh giá nội bộ”, tập trung vào sự đánh giá Hệ thống quản lý để cải tiến chất lượng thật sự chứ không hẳn chỉ là tìm sự phù hợp tiêu chuẩn.

Khóa học cũng đưa đến người học cái nhìn toàn diện về đánh giá nội bộ thông qua “Quy trình đánh giá nội bộ tại IMC”. Các bước tiến hành cụ thể mà ai đọc/học cũng có thể tham gia đánh giá được.

Giám đốc Chất Lượng Hồng Vân cũng đã truyền thông kế hoạch đánh giá bộ phận năm 2020 đồng thời hướng dẫn các bộ phận về phương án triển khai tự đánh giá. Các vấn đề xem xét chất lượng (trong quá trình tự đánh giá) cũng đã là một phần không thể thiếu của chương trình học.

IMG_5833 (Copy)

Chỉ trong một buổi sáng, người tham dự đã thấu hiểu những hạng mục như:

  1. Khái niệm đánh giá nội bộ; Mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ;
  2. Quy trình Đánh giá nội bộ tại IMC (Lập kế hoạch đánh giá; Chuẩn bị checklist đánh giá; Tiến hành đánh giá tài liệu; Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường; Đánh giá hệ thống quản lý; Lập hồ sơ đánh giá;…)
  3. Kế hoạch Đánh giá nội bộ năm 2020
  4. Hướng dẫn các bộ phận về phương án triển khai tự đánh giá; Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ;
  5. Các vấn đề xem xét chất lượng (trong quá trình tự đánh giá).

Và, các thành viên đã:

+ Nắm vững các nguyên tắc đánh giá, tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ và kiến nghị các cải tiến có giá trị cho phòng/ban/đươn vị hoặc Khối của mình;

+ Có thể Thực hiện đánh giá Nội bộ đơn vị mình một cách hiệu quả;

+ Nâng cao khả năng nhận biết và giải quyết các khó khăn trong việc đánh giá;

+ Củng cố tư duy hệ thống chất lượng và duy trì cải tiến hệ thống liên tục;

+ Phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, kỹ năng lãnh đạo và thái độ cần thiết để tiến hành đánh giá thuận lợi

IMG_5819 (Copy)

Đánh giá nội bộ là một phần của quá trình cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng và hàng năm có rất nhiều các cuộc đánh giá nội bộ được tiến hành trong Hệ thống IMC. Đánh giá viên nội bộ chính là đội ngũ giúp Hệ thống ngăn chặn những kết quả không mong muốn thông qua việc quản lý rủi ro và trao đổi thông tin hiệu quả. Những khóa học như thế này được đánh giá là hiệu quả và vô cùng cần thiết.