Menu

Tag : triển khai GMP

Nghị định 15 của Chính phủ – Khảng định tầm nhìn của IMC trong cuộc chiến chất lương.

Gần 10 năm – Hệ thống IMC kiên định xây dựng nhà máy đạt chuẩn và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của thực hành tốt sản xuất TPCN. Hệ thống IMC cũng là đơn vị tiên phong có nhà máy đạt chuẩn GMP đầu tiên tại Việt Nam

IMC – Nâng cao năng lực để hội nhập TPP và triển khai GMP

“Phát huy tiềm năng con người” là một trong những giá trị cốt lõi của IMC. Nói về định hướng phát triển của toàn công ty năm 2016, DS Nguyễn Xuân Hoàng – CTHĐTV cũng đã khẳng định: Yếu tố nhân sự là yếu tố cốt lõi trong mọi hoạt